Privatlivspolitik - Dansk

 

Brug af personoplysninger

Jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i vores forum m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, e-mail og eventuelt telefonnummer. Når du har bestilt og skal modtage en vare fra mig, får min underleverandør, der forestår produktion og forsendelse, dit navn, adresse og eventuelt telefonnummer. Mine underleverandører har naturligvis en privatlivspolitik, der sikrer dig mod misbrug af de oplysninger, de modtager fra mig.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering (hvilket land), samt hvilke sider du har vist interesse for. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, e-mail og evt. webadresse.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ByRuby, skal du rette henvendelse på info@byruby.dk eller telefon 53883550. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Mine sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Som alle andre er jegi på godt og ondt underlagt brug af internettet. Det betyder, at jeg ikke kan  garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan altså være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør jeg det, retter jeg selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Brug af cookies

Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne
genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i mine cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. 
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering. Men det kan resulterer i at vores site ikke virker som forventet.

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger der har indvirkning i adgangsfunktionalitet og andre for sitet vigtige funktionaliteter.

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Oprettet 02-11-2018

 

 

 

Privacy Policy - English

 

Use of personal data

I will never collect personal information without you personally providing us with this information through registration, purchase or participation in our forum, etc. Here information about name, address, e-mail and any telephone number is collected. When you have ordered and must receive an item from us, our subcontractor is responsible for the production and shipping. Therefore, we provide your name, address and telephone number to our subcontractor. Of course, our subcontractors have a privacy policy that protects you from abuse of the three information they receive from me.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location (which country), and which pages you have shown interest in. To the extent that you yourself explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be processed: Name, email and possibly. URL.

Contact regarding personal data

If you would like to access the information registered about you at Shotit, please contact info@byruby.dk or phone +45 53883550. If incorrect data is registered or you have other objections, you can contact the same place. You have the opportunity to gain insight into what information is registered about you, and you can object to a registration in accordance with the rules in the Personal Data Act.

Protection of personal data

According to the Personal Data Act, your personal information must be kept secure and confidential. We store your personal information on restricted access computers located in controlled facilities. Our security measures are regularly monitored to determine whether our user information is properly handled and still taking into account your rights as a user. Like everyone else, we are good and evil subject to the use of the Internet. This means that we cannot guarantee 100 percent security of data transfers over the Internet. Thus, there may be a risk that other unauthorized compels access to information when data is sent and stored electronically. You submit your personal information at your own risk.

Personal information is deleted or anonymized on an ongoing basis as the purpose for which it was collected ends.

The rapid development of the Internet means that changes in our processing of personal data may be necessary. We therefore reserve the right to update and amend these privacy policy guidelines. If we do, we will of course fix the date of "last updated" at the bottom of the page. In the event of significant changes, we will notify you in the form of a visible notice on our websites.

To the extent that personal data is processed about you, according to the Personal Data Act you have the right to be informed which personal data can be attributed to you. If it turns out that the information or data being processed about you is incorrect or misleading, you have the right to demand it corrected, deleted or blocked. You may object at any time to the fact that information about you is being processed. You can also revoke your consent at any time. You have the opportunity to complain about the processing of information and data concerning you. Complaints are filed with the Data Inspectorate, cf. section 58 (2) of the Personal Data Act. First

Use of cookies

Cookies
This website uses cookies in accordance with the above purposes. A cookie is a small text file that is stored in your browser and in order to
recognize your computer on repeat visits. There is no personal information stored in our cookies and they cannot contain viruses.

Cookies are stored for a long time
Cookies delete themselves after a certain number of months (may vary), but they are renewed after each visit.

How to delete cookies
See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandling

How do I avoid cookies?
If you do not want to receive cookies you can block them.
See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandling. However, this may result in our site not working as expected.

What cookies are used for on our website
Cookies are used to keep statistics on where the number of users as well as information has an impact on access functionality and other important functionalities for the site.

Google Analytics (traffic measurement)
The Website uses cookies from Google Analytics to measure website traffic.
You can opt out of Google Analytics cookies here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Created 02-11-2018

gtag('config', 'AW-627437832');